ผศ.ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา
Pensupha, Kampanat, Ph.D. Assist. Prof.
fecoknp@ku.ac.th
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 148
Ph.D. (Regional and Rural Development Planning), Asian Institute of Technology, Thailand

ผศ.ดร. กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
Vijitsrikamol, Kampanat, Ph.D. Assist. Prof.
fecoknv@ku.ac.th
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 111
Ph.D. (Agricultural and Environmental Economics), University of Giessen, Germany

ผศ.ดร. กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ
Sripruetkiat, Kanchana, Ph.D. Assist. Prof.
kanchanasri@hotmail.com, fecokns@ku.ac.th
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 121
Ph.D. (Economics) Utah State University

ผศ.ดร. กุลภา กุลดิลก
Kuldilok, Kulapa Supongpan, Ph.D. Assist. Prof.
kulapa.k@ku.ac.th, kulapa.s.k@gmail.com
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 144
Ph.D. (Agricultural Economics) Newcastle University, UK.

ดร.ม.ล.กุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์
M.L.Davivongs Kuntonrat, Ph.D.
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 152

ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์
Potchanasin, Chakrit, Ph.D. Assist. Prof.
fecocrp@ku.ac.th
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 135

ดร. ชญาดา ภัทราคม
Bhadrakom, Chayada, Ph.D.
fecocdb@ku.ac.th, chayada.b@ku.th
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 133
Ph.D (Food Economics and Marketing), University of Reading, Reading, UK

ผศ.ดร. ณัฐพล พจนาประเสริฐ
Photchanaprasert, Nuttapon, Ph.D. Assist. Prof.
feconpps@ku.ac.th
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 126
Ph.D. (Economics) Hitotsubashi University Tokyo, Japan

อ. ณิธิชา ธรรมธนากูล
Thamathanakoon, Nithicha
feconct@ku.ac.th, nithichat@gmail.com
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 137
ศศ.ม. (ธุรกิจการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. เดชรัต สุขกำเนิด
Sukkumnoed, Decharut , Ph.D.
tonklagroup@yahoo.com
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 124
Ph.D. (Planning and Development), Aalborg University, Denmark

ผศ.ดร. ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล
Athipanyakul, Thanaporn, Ph.D. Assist. Prof.
thanaporn.at@ku.th, fecotpa@ku.ac.th
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 115
Ph.D. Development and Agricultural Economics, Gottfried Wilhelm Leibniz University of Hannover, Germany

ผศ.ดร. นงนุช ปรมาคม
Poramacom, Nongnooch, Ph.D. Assist. Prof.
feconop@yahoo.com
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 110
Ph.D. (Ag. Econ.), Oklahoma State University, U.S.A.

ดร. นภสม สินเพิ่มสุขสกุล
Sinphurmsukskul, Nopasom, Ph.D.
nopasom@gmail.com
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 151
Ph.D. (Economics) Hohenheim University

ผศ.ดร. นุชนาถ มั่งคั่ง
Mungkung, Nuchanata, Ph.D. Assist. Prof.
feconnm@ku.ac.th
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 131
Ph.D. (Agricultural Economic), University of the Hohenheim, Germany

อ. บวร ตันรัตนพงศ์
Tanrattanaphong, Borworn
c_cristiano@hotmail.com, fecobwt@ku.ac.th
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 118
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) หลักสูตรภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร. ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์
Sirisupluxana, Prapinwadee, Ph.D. Assist. Prof.
fecopds@gmail.com
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 139
Ph.D. (Labor Economics), Northeastern University, USA

ผศ.ดร. เพ็ญพร เจนการกิจ
Janekarnkij, Penporn, Ph.D. Assist. Prof.
fecoppj@ku.ac.th
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 127
Ph.D. (Environmental and natural Resource Economics), University of Rhode Island, USA

ดร. มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร
Pinitjitsamut, Montchai, Ph.D
fecomcp@ku.ac.th, fecomcp@gmail.com
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 138
Ph.D. (Economics), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผศ.ดร. รวิสสาข์ สุชาโต
Suchato, Ravissa, Ph.D. Assist. Prof.
ravissa.s@ku.ac.th
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 141
Ph.D. (Agricultural and Resource Economics), University of Maryland, U.S.A

ผศ.ดร. วลีรัตน์ สุพรรณชาติ
Suphannachart, Waleerat, Ph.D. Assist. Prof.
fecowrs@ku.ac.th, waleerat.sup@gmail.com
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 140
Ph.D. (Economics), Australian National University, Australia

รศ.ดร. วินัย พุทธกูล
Puttakul, Winai, Ph.D. Assoc.Prof.
fecownp@ku.ac.th
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 108
Ph.D. (Agricultural Education), University of Missouri-Columbia, USA

ผศ.ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย
Limsombunchai, Visit, Ph.D. Assist. Prof.
fecovil@ku.ac.th
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 113
Ph.D. (Econ. & Fin.), Lincoln University, New Zealand

ดร. สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์
Wisalaporn, Sorawat, Ph.D.
sorawat_w@hotmail.com
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 116
Ph.D. (Economics), University of Illinois at Chicago, Chicago, USA

ผศ.ดร. สันติ แสงเลิศไสว
Sanglestsawai, Santi, Ph.D. Assist. Prof.
saaanti77@yahoo.com, fecosts@ku.ac.th
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 125
Ph.D. (Economics), North Carolina State University, USA

อ. สุทธิพล แซ่ลี้
Sae-lee, Sutthipon M.S.
fecospsl@ku.ac.th
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 130
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. สุวพร ผาสุก
Phasuk, Suvaporn, Ph.D.
fecospp@ku.ac.th, suvaporn@mail.ubc.ca
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 134
Ph.D. (Integrated Studies in Land and Food Systems), The University of British Columbia

รศ.ดร. สุวรรณา ประณีตวตกุล
Praneetvatakul, Suwanna, Ph.D. Assoc.Prof.
fecoswp@ku.ac.th
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 145
Ph.D. (Agricultural Economics) University of Hohenheim, Germany

ดร. สุวรรณา สายรวมญาติ
Sayrumyat, Suwanna
fecosnsa@ku.ac.th
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 150
Ph.D. (Agricultural and Food Economics), University Of Reading, United Kingdom

ดร. โสภณ แย้มกลิ่น
Yamklin, Sophon, Ph.D.
sophon.y@ku.ac.th
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 132
Ph.D. (Management of Technology), Asian Institute of Technology

ผศ.ดร. อภิชาต ดะลุณเพธย์
Daloonpate, Apichart, Ph.D. Assist. Prof.
fecoacd@ku.ac.th
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 120
Ph.D. (Economics), University of Tennessee, Knoxville, USA

ผศ.ดร. อรชส นภสินธุวงศ์
Napasintuwong, Orachos, Ph.D. Assist.Prof.
orachos.n@ku.ac.th
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 143
Ph.D. (Food and Resource Economics), University of Florida, USA

อ. อัจฉรา ปทุมนากุล
Patoomnakul, Atchara M.A.
fecoarp@ku.ac.th
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 123
พ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร. อารียา โอบิเดียกวู
Obidiegwu, Areeya, Ph.D.
areeya.m@ku.ac.th, areeya.kae@gmail.com
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 128
Ph.D. (Agricultural Economics), University of Hohenhiem

ผศ.ดร. อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์
Mahathanaseth, Itthipong, Ph.D. Assist. Prof.
itthipong@gmail.com
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 107
Ph.D. (Economics), Cornell University USA

ผศ.ดร. อิสริยา บุญญะศิริ
Bunyasiri, ISriya Nitithanprapas, Ph.D. Assist. Prof.
fecoiyb@ku.ac.th
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 114
Ph.D. (Economics),Claremont Graduate University, USA

ดร. อุชุก ด้วงบุตรศรี
Duangbootsee, Uchook, Ph.D.
uchook@gmail.com
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 117
Ph.D. Agricultural Food & Resource Economics, Michigan State University

ผศ.ดร. เออวดี เปรมัษเฐียร
Premashthira, Aerwadee, Ph.D. Assist. Prof.
fecoadu@ku.ac.th
เบอร์ต่อห้องพักอาจารย์ : 106
Ph.D. (Economics), Utah State University, USA