นาง ลักษณ์สง่า ไทรม้า
Email : fecolnm@ku.ac.th
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว วราภรณ์ ก.ศรีสุวรรณ
Email : fecowpk@ku.ac.th
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว สุวรีย์ ทรงธรรม
Email : fecosvr@ku.ac.thsuvaree.s@ku.th
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว แพรวพรรณ สุทธิบุตร
Email : fecoppsb@ku.ac.th
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว ชลลดา โอชา
Email : fecocdo@ku.ac.th
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวเพชรรัตน์ พิลาชัย
Email : fecoprp@ku.ac.th
Position : นักวิชาการศึกษา

นางสาว ชัญญานุช อินทรอร่าม
Email : fecocni@ku.ac.th
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว จิตรรัฏดา บุญพิศิษฐ์สกุล
Email : fecofdb@ku.ac.th
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว ศิริพร เย็นสำราญ
Email : fecospye@ku.ac.th
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว พรลาวัน เนื้อขำ
Email : fecopwn@ku.ac.th
Position : นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาว สมใจ คนชม
Email : fecosjk@ku.ac.th
Position : นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาว รินทร์ลภัส นิธิวัฒน์ชยากร
Email :  rinlapat.n@ku.th
Position : นักวิชาการศึกษา

นางสาว รัฐพร เมืองนิล
Email : fecorpm@ku.ac.th
Position : นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุกัญญา ใบกาวิน
Email :  fecosyba@ku.ac.th
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว พัชรี จันทร์ผ่อง
Email : fecoprc@ku.ac.th
Position : นักวิชาการศึกษา

นาง กัลยาภรณ์ เนตรสุวรรณ
Email : fecokpn@ku.ac.th
Position : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นาง อำพร สาระภก
Email : fecoaps@ku.ac.th
Position : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวปราณี สมรูป
Email : fecopnj@ku.ac.th
Position : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาว ปรีดา สมรูป
Email : fecopdsr@ku.ac.th
Position : นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาว ธิดารัตน์ อบกลิ่น
Email : tidarud03@hotmail.com
Position : นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาว แสงทอง บงกชศรีไสว
Email : –
Position : พนักงานสถานที่