วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างบัณฑิตและผู้นำทางด้านเศรษฐศาสตร์สู่ชุมชนและสากล

พันธกิจ

  1. สร้างบัณฑิตและผู้นำที่มีความรู้ มุ่งมั่น สร้างสรรค์ มีจิตสำนึก เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และความเสมอภาคทางสังคม
  2. สร้างพลังและขับเคลื่อนเครือข่ายวิจัย และบริการวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านศรษฐศาสตร์
  3. มีการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาลและพัฒนาบุคลากรของคณะให้มีความพร้อมและทันกาลกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของโลก

เอกลักษณ์ ECON KU

E : Excellency (ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ)
C : Commitment (ความุ่งมั่น และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม)
O : Open-minded (การเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลง)
N : Networking (การสร้างเครือข่าย)
K : Knowledge Creation and Moral Obligation (การสร้างสรรค์องค์ความรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม)
U : Unity (การรู้จักสามัคคี)

ค่านิยมองค์กร

เรียนรู้ ทุ่มเท มุ่งมั่น ทันกาล

สมรรถนะหลัก

เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ และเศรษฐศาสตร์การพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสากล