ปริญญาโท

ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาธุรกิจการเกษตร

หมายเหตุ

* มีเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วย