ปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร

หลักสูตรปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์