เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลงตราประทับแก่นิสิต อาจารย์และนักวิจัยต่างชาติ

 1. เอกสารตรวจลงตราประทับสำหรับนิสิต อาจารย์และนักวิจัย (Non Immigrant Visa)นิสิต อาจารย์และนักวิจัย ที่มีความประสงค์จะเข้ามาศึกษาต่อหรือทำงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องขอจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัย โดยจดหมายตอบรับจะใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า ณ สถานทูตไทยในต่างประเทศ (Non-Immigrant Visa Code B สำหรับอาจารย์, Code RS สำหรับนักวิจัย และ Code ED สำหรับนิสิต)

  ผู้ได้รับ Non-Immigrant Visa ทุกประเภท เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 90 วัน หากประสงค์จะอยู่ต่อเกิน 90 วัน จะต้องดำเนินการขอต่อวีซ่าล่วงหน้า 1 เดือนก่อนวีซ่าจะหมดอายุ

  เอกสารประกอบการขอต่อวีซ่าสำหรับนิสิต อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย (Non Immigrant ED Visa)

  สำหรับนิสิตและนักวิจัย

  1. แบบฟอร์ม ตม. 7
  2. จดหมายขอขยายเวลาพำนักในประเทศไทยจากมหาวิทยาลัยหรือคณะ
  3. สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่เกี่ยวกับประเทศไทย (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. สำเนาบัตรนิสิต / (เฉพาะนิสิต, ในกรณีของนักวิจัยถ้ามีควรแนบบัตรนักวิจัยไปด้วย)
  5. สำเนาใบลงทะเบียน (KU 1) / (เฉพาะนิสิต)
  6. สำเนาใบ Transcript ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย / (เฉพาะนิสิต)
  7. ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน / (เฉพาะนิสิต)
  8. จดหมายตอบรับหรือจดหมายเชิญนักวิจัยที่ระบุระยะเวลาการทำงานวิจัย หรือระยะเวลาของโครงการวิจัย(เฉพาะนักวิจัย)
  9. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
  10. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

  สำหรับอาจารย์

  1. แบบฟอร์ม ตม. 7
  2. จดหมายขอขยายเวลาพำนักในประเทศไทยจากมหาวิทยาลัย โดยระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และระยะเวลาการจ้าง
  3. สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่เกี่ยวกับประเทศไทย (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน
  5. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ในรอบปีที่ผ่านมา
  6. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
  7. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

  นิสิตและบุคลากรสามารถติดต่อขอทำเอกสารขอขยายเวลาพำนักในประเทศไทยก่อนวีซ่าหมดอายุ ได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน หลังวีซ่าหมดอายุจะถูกปรับวันละ 500 บาท นับจากวันทีวีซ่าหมดอายุ (เมื่อรวมวันที่หมดอายุแล้ว กองตรวจคนเข้าเมืองจะทำการปรับเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20,000 บาท)

 2. การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (90 Days Report)สำหรับการต่อวีซ่าครั้งแรก เมื่อได้รับวีซ่า Non – ED เพื่ออยู่ต่อในประเทศไทย จากงานตรวจลงตราประทับประเภทงานราชการ (Non – ED) แล้ว นิสิต อาจารย์และนักวิจัยจะได้รับใบนัดรายงานตัวการอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ( อยู่ในประเทศไทยเกิน 90 วัน และไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศ) ซึ่งนิสิต อาจารย์และนักวิจัยจะสามารถรายงานตัวแก่กองตรวจคนเข้าเมืองได้ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนด 90 วัน ตามใบนัดรายงานตัวและสามารถรายงานตัวล่าช้ากว่าวันครบกำหนดได้ 3 วัน นับจากวันครบกำหนดได้หมดอายุไปแล้ว เมื่อรายงานตัว 90 วันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นิสิต อาจารย์และนักวิจัย จะได้รับใบรายงานตัวครั้งต่อไป จากแผนกรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน หากรายงานตัวล่าช้ากว่ากำหนด นิสิต อาจารย์และนักวิจัยจะต้องเสียค่าปรับแก่กองตรวจคนเข้าเมือง 2,000 บาท

  เอกสารประกอบการรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (90 Days Report)

  1. แบบฟอร์ม ตม. 47
  2. Passport
   • เมื่อนิสิต อาจารย์และนักวิจัยเดินทางออกนอกประเทศไทย เมื่อเดินทางกลับมาให้เริ่มนับเวลา 90 วันใหม่ทุกกรณี
   • การรับแจ้งที่พักอาศัย กรณีคนต่างด้าวอยู่เกิน 90 วัน มิใช่ เป็นการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
 3. การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (Re –entry Permit)นิสิต อาจารย์และนักวิจัย เมื่อได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรแล้ว หากมีความประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศ โดยยังมีระยะเวลาในการได้รับอนุญาตเดิม (Visa ปัจจุบัน) เพื่อรักษาสิทธิเดิมที่ได้รับอนุญาต และต้องการขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก จะต้องทำ Re-entry permit ก่อนเดินทางออกไป โดยสามารถทำได้ที่กองตรวจคนเข้าเมือง โดย Re-entry permit แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
  • Single Re – Entry คือ นิสิต อาจารย์และนักวิจัยต้องขออนุญาตทุกครั้งก่อนเดินทางออกนอกประเทศ เหมาะกับผู้ที่ไม่ค่อยจะได้เดินทางออกนอกประเทศ หรือมีวีซ่าระยะสั้นในช่วงการรอฟังผลการพิจารณาวีซ่า ค่าธรรมเนียม 1,000 ต่อครั้ง
  • Multiple Re – Entry คือ นิสิต อาจารย์และนักวิจัยสามารถขออนุญาตได้ครั้งเดียว แต่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หลายครั้ง ในช่วงระยะเวลาเท่ากับวีซ่าที่มีอยู่ เหมาะกับผู้ที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศบ่อยๆ หรือได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยแบบ 1 ปี ค่าธรรมเนียม 3,800 บาท ต่อครั้ง

  นิสิตและนักวิจัยที่มีวีซ่าแบบ Multiple Non – immigrant visa ไม่ต้องทำ Re – Entry เพราะเมื่อเดินทางออกนอกประเทศ นิสิตและนักวิจัยจะได้รับวีซ่าอนุญาตให้เข้ามาใหม่ เป็นเวลา 90 วันอีก จนใกล้ครบ 12 เดือน นิสิตและนักวิจัยต้องยื่นขออยู่ต่อ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

  เอกสารประกอบการการขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (Re –entry Permit)

  1. แบบฟอร์ม ตม. 8
  2. สำเนาหนังสือเดินทางหน้ารูปถ่าย
  3. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าวันเดินทางเข้าประเทศครั้งสุดท้าย
  4. สำเนาหน้าตรวจลงตราประทับครั้งสุดท้าย
  5. สำเนาหน้า TM.6 (Arrival Card)
  6. Passport ตัวจริง
 4. การขอรับใบอนุญาตทำงานในกรณีการขออนุญาตทำงานครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงต้องขอใหม่

  คุณสมบัติของนิสิต อาจารย์และนักวิจัยที่จะขอใบอนุญาตทำงาน

  1. นิสิต อาจารย์และนักวิจัย ที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง( Non-Immigrant) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยงหรือผู้เดินทางผ่าน (TOURIST/TRANSIT)
  2. มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
  3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง หรือโรคพิษสุราเรื้องรัง
  4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต

  เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน

  1. แบบรับคำขอ ตท. 1
  2. รูปถ่ายขนาด 3×4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป
  3. หนังสือรับรองการจ้าง
  4. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่าน
  5. ใบรับรองแพทย์
  6. สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่
  7. หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  8. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
  9. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างและผู้รับมอบอำนาจ
 5. การขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยในกรณีเป็นครู อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในมหาวิทยาลัยหลักเกณฑ์การพิจารณา
  1. อาจารย์และนักวิจัยต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว
  2. ได้รับการรับรองและร้องขอจากสถานศึกษานั้น

  เอกสารสำหรับการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยในกรณีเป็นครู อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในสถานศึกษาของรัฐ

  1. แบบคำขอ
  2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
  3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน
  4. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจาก สถานศึกษานั้น โดยระบุตำแหน่ง อัตรา เงินเดือน และระยะเวลาการจ้าง

ข้อมูลเพิ่มเติมหรือการดำเนินการจัดทำเอกสารตรวจลงตราประเภทต่างๆ ในกรณีของนิสิต อาจารย์และนักวิจัยต่างชาติ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับใบขออนุญาตทำงาน (Work Permit) สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลโดยตรงจากศูนย์การศึกษานานาชาติ ในกรณีที่อาจารย์และนักวิจัยต่างชาติ ต้องการจัดทำเอกสารต่างๆ โปรดติดต่อศูนย์ฯ ล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนวีซ่าหมดอายุ หากช้ากว่านั้น ศูนย์ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณ๊ใดๆ ทั้งสิ้น หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์การศึกษานานาชาติ 02 -5620985 ติดต่อคุณสุมะนา

ข้อมูลเพิ่มเติมหรือการดำเนินการจัดทำใบขออนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือการจัดทำเอกสารวีซ่าประเภท Non – B โปรดติดต่อกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 -9428171 – 3

หมายเหตุ แบบฟอร์มต่างๆ ในการขอตรวจลงตราประทับ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (www.immigration.go.th) หรือสามารถติดต่อกองตรวจคนเข้าเมืองด้วยตนเองได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

กองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ