เกรด

ระเบียบการศึกษา

 1. ระเบียบการเรียน การสอบ
  1. ระเบียบการเรียน
   1. นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนติดต่อกันทุกภาคการศึกษาปกติ การลาพักการศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการลาพักการศึกษา
   2. นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิเข้าสอบไล่วิชานั้น ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจำวิชานั้น ๆ
  2. ประเภทการลงทะเบียนเรียน
   1. การลงทะเบียนเรียนประเภท Credit (C) เป็นการลงทะเบียนรายวิชาตามหลักสูตร จะมีการรายงานผลการเรียนตามข้อ 13.2.1 และนำผลการเรียนมาคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
   2. การลงทะเบียนเรียนประเภท Audit (A) เป็นการลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ จะรายงานผลการเรียนเป็น S หรือ U โดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร และไม่ต้องเรียนซ้ำเมื่อได้รับผลการเรียนเป็น U การวัดผลผู้ลงทะเบียนเรียนประเภท Audit ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ประจำวิชา
  3. ระเบียบการสอบ
   1. การสอบแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ การสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบไล่
   2. การกำหนดจำนวนครั้ง วิธีการสอบ ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ประจำวิชา
   3. ระเบียบการสอบ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
   4. นิสิตที่ไม่ได้เข้าสอบตามกำหนดโดยมีเหตุผลความจำเป็น จะต้องยื่นขอสอบชดใช้ต่ออาจารย์ประจำวิชาภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันสอบวิชานั้น และให้สอบให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันสอบตามปกติของวิชานั้น หากพ้นกำหนดให้ถือว่าขาดสอบ กรณีที่มีความจำเป็นต้องสอบเกิน 30 วัน ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ประจำวิชา
   5. นิสิตที่ทุจริตในการสอบ ให้ถือว่าสอบตก (ได้ F) ในวิชานั้นและถือว่าผิดวินัยนิสิต จะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจำวิชามีสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้นิสิตถอนการลงทะเบียนเรียนวิชานั้นได้
 2. ผลการเรียน
  1. ผลการเรียนเป็นสิ่งที่แสดงความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสามารถวัดได้จากการสอบข้อเขียนและหรือการปฏิบัติงาน และหรือผลงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำวิชา แล้วประเมินเป็นระดับคะแนน การรายงานผลการเรียนให้รายงานทั้งระดับคะแนน และแต้มระดับคะแนน
  2. ระดับคะแนน เทียบเป็นแต้มระดับคะแนน ดังนี้
   1. ระดับคะแนนที่มีแต้มระดับคะแนน
    ระดับคะแนน A แต้มระดับคะแนน 4.0
    ระดับคะแนน B+ แต้มระดับคะแนน 3.5
    ระดับคะแนน B แต้มระดับคะแนน 3.0
    ระดับคะแนน C+ แต้มระดับคะแนน 2.5
    ระดับคะแนน C แต้มระดับคะแนน 2.0
    ระดับคะแนน D+ แต้มระดับคะแนน 1.5
    ระดับคะแนน D แต้มระดับคะแนน 1.0
    ระดับคะแนน F แต้มระดับคะแนน 0
   2. ระดับคะแนนที่ไม่มีแต้มระดับคะแนน
    I ยังไม่สมบูรณ์ (incomplete)
    S พอใจ (satisfactory)
    U ยังไม่พอใจ (unsatisfactory)
    N ยังไม่ทราบระดับคะแนน (grade not reported)
    P ผ่าน (passed)
    NP ไม่ผ่าน (not passed)
    ระดับคะแนน S และ U ใช้สำหรับรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนประเภท Audit

    ระดับคะแนน N หน่วยงานทะเบียนนิสิตเป็นผู้ใช้และให้ใช้ระดับคะแนนนี้เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้รับรายงานผลการเรียนคะแนน P ใช้สำหรับรายวิชาที่ไม่นำค่าของหน่วยกิตมาคำนวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม และการฝึกงานที่ไม่มีหน่วยกิตหรือรายวิชาที่มีการเทียบโอนจากการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

    ระดับคะแนน I ใช้เฉพาะกรณีที่นิสิตมีงานบางส่วนในวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ แต่มีผลการเรียนอย่างอื่น ๆ ของวิชานั้นตลอดของภาคการศึกษาเป็นที่พอใจของอาจารย์ผู้สอน

  3. ระดับคะแนนต่าง ๆ มีความหมายดังนี้
   A = ดีเยี่ยม (excellent)
   B+ = ดีมาก (very good)
   B = ดี (good)
   C+ = ค่อนข้างดี (above average)
   C = พอใช้ (average)
   D+ = อ่อน (below average)
   D = อ่อนมาก (poor)
   F = ตก (fail)
  4. การแก้ไขระดับคะแนน I จะต้องกระทำให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นภาคการศึกษาปกติถัดไป หากไม่ปฏิบัติตามนี้ ให้ถือว่านิสิตผู้นั้นสอบตก (ได้ F) รายวิชานั้นโดยอัตโนมัติ การผ่อนผันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจำวิชาและโดยอนุมัติของคณบดีเจ้าสังกัดรายวิชานั้น
  5. การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
   1. การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิต ให้คิดจากแต้มระดับคะแนนทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียน ทั้งรายวิชาที่สอบได้และรายวิชาที่สอบตก
   2. การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตที่ย้ายสาขาวิชาเอก ย้ายหลักสูตร ย้ายคณะ ให้คิดแต้มระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่มีปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่รับเข้า ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาที่เทียบให้หรือไม่ก็ตาม ส่วนรายวิชาที่ไม่ ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่รับเข้า ไม่ว่านิสิตจะเรียนได้แต้มระดับคะแนนอย่างไรจะไม่นำมาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
   3. การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิต ที่โอนมาจากสถานศึกษาอื่นและนิสิตที่จบอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อให้คิดเฉพาะแต้มระดับคะแนนของรายวิชาที่เรียนใหม่เท่านั้น
   4. การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม เพื่อพิจารณาสถานภาพทางการศึกษาของนิสิตตามเกณฑ์ในข้อ 25.4.10 และ 25.4.11 นั้น ให้คิดปีละสองครั้งคือเมื่อสิ้นสุดการศึกษา ภาคต้นและภาคปลาย ส่วนผลการศึกษาในภาคฤดูร้อน ให้นำไปนับรวมกับผลการศึกษาภาคต้นถัดไป เว้นแต่กรณี ผู้จบการศึกษาในภาคฤดูร้อน
  6. ภาควิชาและคณะ จะระงับการประกาศหรือการคัดผลการเรียนให้แก่นิสิต หากนิสิตค้างชำระหนี้สินในภาควิชาและในคณะนั้น ๆ
  7. มหาวิทยาลัยจะระงับการออกใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรองใด ๆ ให้แก่นิสิต หากนิสิตค้างชำระหนี้สินภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยรับทราบ ถึงแม้จะได้มีการประกาศผลการเรียนไปแล้วก็ตาม