การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม

การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก

 1. ระเบียบเกี่ยวกับการย้ายคณะ
  • ผู้ที่พ้นสภาพนิสิต ไม่มีสิทธิย้ายคณะ
  • การย้ายคณะจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา คณบดีเจ้าสังกัดเดิม และคณะกรรมการประจำคณะที่นิสิตขอย้ายเข้า
  • นิสิตจะขอย้ายคณะได้ ต่อเมื่อได้เรียนตามหลักสูตรในคณะเดิมมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองภาคการศึกษาปกติ
  • นิสิตที่ย้ายคณะจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในคณะที่ตนย้ายเข้าอย่างน้อยสี่ภาคการศึกษาปกติก่อนจบการศึกษาจึงจะมีสิทธิขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา ทั้งนี้ยกเว้นนิสิตที่ย้ายหลักสูตรภายในคณะเดิม โดยไม่เปลี่ยนสาขาวิชาเอก และนิสิตที่กลับเข้าศึกษาในคณะเดิมแล้วย้ายไปศึกษาในคณะอื่นและย้ายกลับไปศึกษาในคณะเดิมอีกคำรบหนึ่ง โดยไม่เปลี่ยนสาขาวิชาเอกที่เคยเรียนอยู่แต่เดิมในคณะเดิมนั้น
  • นิสิตจะขอย้ายเรียนจากหลักสูตรเดิม ไปเรียนหลักสูตรใหม่ในคณะเดียวกันได้ โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาเจ้าสังกัดและได้รับอนุมัติโดยคณบดีเจ้าสังกัด
 2. ระเบียบเกี่ยวกับการย้ายสาขาวิชาเอกในคณะเดิม
  • การย้ายสาขาวิชาเอกจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาเจ้าสังกัดสาขาวิชาเอกเดิม หัวหน้าภาควิชาเจ้าสังกัดสาขาวิชาเอกใหม่ และคณะกรรมการประจำคณะ
  • นิสิตที่ย้ายสาขาวิชาเอก จะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในภาควิชาที่นิสิตย้ายเข้าไม่ต่ำกว่าสองภาคการศึกษาปกติก่อนจบการศึกษา จึงจะมีสิทธิรับปริญญาหรืออนุปริญญา

การโอนย้ายหน่วยกิต

การรับโอน

 1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  • มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เป็นนิสิตนักศึกษาจากสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
  • สอบได้ครบถ้วนทุกรายวิชาตามหลักสูตรชั้นปีที่หนึ่ง ของสถานศึกษาเดิมเป็นอย่างต่ำ
  • มีแต้มระดับคะแนนฉะเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการขอโอนไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
 2. การพิจารณารับโอนให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีคณะที่จะรับโอน และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ
 3. นิสิตรับโอน จะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสี่ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกินสองเท่าของจำนวนภาคการศึกษาปกติที่จำเป็นต้องศึกษาเพื่อให้ได้หน่วยกิตที่คงเหลือจนครบถ้วน มิฉะนั้นจะหมดสภาพการเป็นนิสิต ในการนี้ให้ถือว่าสิบแปดหน่วยกิตเทียบเท่ากับหนึ่งภาคการศึกษาปกติ และเศษที่เกินเก้าหน่วยกิตเทียบเป็นหนึ่งภาคการศึกษาปกติ