กองทุนสวัสดิภาพนิสิตเป็นกองทุนที่ให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล แก่นิสิตที่ประสบอุบัติเหตุ ตามอัตราเงินช่วยเหลือที่กำหนดไว้ตามระเบียบ

 • หลักฐาน
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • ใบรับรองแพทย์
  • สำเนาบัตรนิสิต
  • สำเนา KU2 (เทอมล่าสุด)
   นิสิตมาติดต่อ เตรียมเอกสารครบถ้วนถูกต้องรับเงินได้ทันที
 • สถานที่ให้บริการ
  • หน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ชั้น 2
   กองกิจการนิสิต
   โทร. 0-2940-7148 (สายตรง)
   และ 0-2942-8304-6 # 134
   ดูรายละเอียดที่ : http://www.sa.ku.ac.th/safety-index.html