รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
E-mail : fecovss@ku.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
E-mail : fecorsp@ku.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์
E-mail : feconrk@ku.ac.th

อาจารย์ ธิดารัตน์ คุ้มกิจ
E-mail : fecotrk@ku.ac.th