อ.ดร.ศักศิ์สิทธิ์ บุศยพลากร
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผศ.ดร. ธนา สมพรเสริม
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร. ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ
รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ชิดตะวัน ชนะกุล
รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิตและระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล
รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายการเงินและบัญชี

ผศ.ดร. วรวรรณ ตุ้มมงคล
รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

รศ.ดร. บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ